Sobota, 15 grudnia 2018

Regulamin konkursu oraz plebiscytu „Złota Kareta Czytelników 2013”

Regulamin konkursu oraz plebiscytu dla czytelników


art. 1

Organizator
Express Media sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem organizuje plebiscyt „Złote Karety 2013”. Czytelnicy w głosowaniu SMS-owym wybiorą zwycięzcę w kategorii „Złota Kareta Czytelników 2013”.

art. 2

Czytelnicy głosują w kategorii
Złota Kareta Czytelników
Czytelnicy wybiorą zwycięzcę w kategorii „Złota Kareta Czytelników”. Głosowanie SMS-owe potrwa od 24.01.2014 roku do 14.02.2014 roku.
Na stronie internetowej www.nowosci.com.pl będą publikowane aktualne wyniki głosowania SMS-owego.
Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z Vat. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Jeden SMS to jeden głos.
Oficjalna gala z wręczeniem nagród dla zwycięzców Złotych Karet 2013 dziennika „Nowości” odbędzie się 28.02.2014 roku.

art. 3

Do udziału w konkursie nie mają prawa pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

art. 4

Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach, oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

Art. 5

Kapitułę konkursu tworzy kolegium redakcyjne „Nowości-Dziennika Toruńskiego”.
Skład Komisji Konkursowej dbającej o prawidłowy przebieg plebiscytu.
1. Mariusz Załuski- Zastępca Redaktora Naczelnego „Nowości-Dziennika Toruńskiego”
2. Lucyna Budniewska- Zastępca Kierownika Redakcji Regionalnej „Nowości-Dziennika Toruńskiego”
3.Paulina Anikowska – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. zo.o.
4. Karolina Żakowicz – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. zo.o.

art. 6

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronach www gazety.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

Art. 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.