środa, 19 grudnia 2018

Regulamin do konkursów umieszczonych w książeczce "Tu jest super"

REGULAMIN KONKURSÓW „EXPRESSU BYDGOSKIEGO”, „NOWOŚCI DZIENNIKA TORUŃSKIEGO” ORAZ „NOWOŚCI GRUDZIĄDZ” UMIESZCZONYCH W KSIĄŻECZCE „TU JEST SUPER”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursów dla dzieci, umieszczonych w książeczce pt. „Tu jest super”.

§2.
Organizatorem konkursów jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Odpowiedzi do konkursów należy przesyłać do 30 czerwca 2014r. na adres pocztowy: ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz lub na adres mailowy: jestsuper@expressmedia.pl.

§4.
Zasady każdego konkursu zostały opisane poniżej w oddzielnych paragrafach.

§5.
Konkurs pt. „Natura pod ochroną” polega na ułożeniu krótkiego wierszyka-rymowanki o tym, w jaki sposób należy dbać o naturę w parkach krajobrazowych. Wierszyk powinien być napisany w taki sposób, żeby zachęcać innych do dbania o parki krajobrazowe w województwie kujawsko-pomorskim. Wierszyk może składać się maksymalnie z 20 linijek tekstu. Najlepszy poeta otrzyma w nagrodę kask rowerowy ufundowany przez Salon Rowerowy Wędrowiec. Zwycięzcę wybierze komisja.

§6.
Konkurs na str.13 w książeczce „Tu jest super” polega na pokolorowaniu starannie kolorowanki. Autor najładniej pokolorowanego obrazka otrzyma jedną z trzech wejściówek na obiekty MOSiR w Toruniu o wartości 50zł. Zwycięzców wybierze komisja.

§7
Konkurs pt. „Hasło promujące region” polega na wymyśleniu hasła, promującego województwo kujawsko-pomorskie tak, by zachęcić dzieci z innych województw do odwiedzenia naszego regionu. Hasło konkursowe należy wysłać z dopiskiem „Hasło promujące region”. Nagrodą w konkursie jest kask rowerowy ufundowany przez Salon Rowerowy Wędrowiec. Zwycięzcę wybierze komisja.

§8
W „Konkursie plastycznym” należy narysować mapę, na której zostaną zaznaczone parki
krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego wraz z najciekawszymi atrakcjami. Format oraz materiały, z jakich zostanie wykonana mapa pozostawiamy inwencji twórczej dzieci. Pracę należy wysłać z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Autor najlepszej pracy otrzyma rower ufundowany przez Salon Rowerowy Wędrowiec. Zwycięzcę wybierze komisja.

§9
W konkursie pt. „Za lasami, za rzekami…” należy napisać opowiadanie o tym, co ciekawego wydarzyło się podczas zwiedzania jednego z parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim, zaczynając od słów „Za lasami, za rzekami…”. Historia nie musi być prawdziwa i może zawierać elementy fantastyczne. Tekst powinien mieć maksymalnie 200 słów. Pracę należy wysłać z dopiskiem „Konkurs literacki – za lasami, za rzekami”. Główną nagrodą jest rower ufundowany przez Salon Rowerowy Wędrowiec. Zwycięzcę wybierze komisja.


§10
W „Konkursie Bella Cup 2014” należy odpowiedzieć na pytanie: „Który z kolei turniej tenisowy MTTK Bella Cup odbędzie się w tym roku? Podaj dokładną datę.” Oprócz prawidłowej odpowiedzi na pytanie należy napisać pięć krótkich argumentów, dlaczego warto uprawiać sport. Do wygrania jest 5 zestawów gadżetów Bella Cup. Zwycięzców wybierze komisja.

§11
W konkursie pt. „Godło parku krajobrazowego” należy zaprojektować godło, które mogłoby być symbolem wymyślonego przez uczestnika konkursu parku krajobrazowego. Wielkość, forma i kształt jest dowolny. Godło może także zwierać wymyśloną nazwę parku. Pracę należy wysyłać z dopiskiem „Godło parku krajobrazowego”. Autor najciekawszego pomysłu otrzyma kask rowerowy. Zwycięzcę wybierze komisja.

§12
Konkurs pt. „Z rodziną na łonie natury” polega na wykonaniu rysunku, który będzie przedstawiał, w jaki sposób można ciekawie spędzać czas z rodziną na łonie natury. Rysunek może mieć maksymalnie format A3. Pracę należy wysyłać z dopiskiem „Z rodziną na łonie natury”. Nagrodą w konkursie jest pobyt dla 3 osób w hotelu „Ibis”. Zwycięzcę wybierze komisja.

§13
Konkurs pt.”Rozwiąż rebus” polega na rozwiązaniu rebusu i wysłaniu prawidłowego rozwiązania z dopiskiem „REBUS”. Na zwycięzców czeka 5 wejściówek do Juraparku. Zwycięzców wybierze komisja.

§14
W konkursie pt. „Kosmiczna przygoda” należy wymyśleć i napisać historię na temat własnej podróży w kosmos, podczas której Uczestnik konkursu poznał znanego astronautę. W tekście trzeba używać fachowych terminów astronomicznych. Opowiadanie może zawierać maksymalnie 400 słów. Historie należy wysyłać z dopiskiem „Kosmiczna przygoda”. Nagrodą w konkursie jest 3-osobowy lot nad Toruniem ufundowany przez Aeroklub Pomorski im.gen.pil. Stanisława Skalskiego w Toruniu. Zwycięzców wybierze komisja.

§15
W konkursie fotograficznym pt. „Zwierzaki zatrzymane w kadrze” należy zrobić zdjęcie lub nakręcić filmik, na którym Uczestnik konkursu uwieczni jedno ze zwierząt, przebywających na terenie wybranego parku krajobrazowego w województwie kujawsko-pomorskim. Osoba, która zrobi najlepsze zdjęcie lub film otrzyma kask rowerowy ufundowany przez Salon Rowerowy Wędrowiec. Zdjęcia lub filmy należy wysyłać z dopiskiem „Zwierzaki zatrzymane w kadrze”. Zwycięzcę wybierze komisja.

§16
Konkurs pt. „Park wart odwiedzenia” polega na napisaniu w pięciu zdaniach, dlaczego warto odwiedzić wybrany przez Uczestnika konkursu park krajobrazowy w województwie
kujawsko-pomorskim. Odpowiedź należy wysłać z dopiskiem „Park wart odwiedzenia”.
Do wygrania jest 5 wejściówek do Juraparku. Zwycięzców wybierze komisja.

§17
Komisja konkursowa wybierze zwycięzców najpóźniej do dnia 18 lipca 2014 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej do końca lipca, natomiast po raz drugi Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami pod koniec sierpnia. We wrześniu odbędzie się wręczenie nagród w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

§18
Ze zwycięzcami konkursów Organizator będzie się kontaktował drogą telefoniczną lub mailową w zależności od danych podanych przez Uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu, który w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia kolejnego po dniu, w którym dowiedział się od Organizatora o wygranej, nie poda niezbędnych danych potrzebnych do otrzymania nagrody, o które prosił Organizator, traci wszelkie prawa do nagrody. W takiej sytuacji Organizator wybiera nowego zwycięzcę. Prawa do nagrody traci również zwycięzca, który nie pojawi się na wręczeniu nagród we wrześniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do osobistego odbioru nagrody przez Zwycięzcę w wyznaczonym miejscu.


§19
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora w składzie:
a) Karolina Żakowicz
b) Kamila Dorawa
c) Emilia Iwanciw
d) Iwona Cenkier
e) Aleksandra Pazderska
Komisja w tym składzie wybierze także najciekawsze prace i prawidłowe odpowiedzi konkursowe, a tym samym wybierze zwycięzców.

§20.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz wraz z nazwą konkursu, co do którego pojawiły się zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§21.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§22.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§23.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu konkursów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursów zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udziału w konkursach niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§24.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§25.
Udział w konkursach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§26.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl, www.nowosci.com.pl.

§27.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursów. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazet. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania zgłoszeń (odpowiedzi do konkursów) oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursów.

§28.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN KONKURSÓW „EXPRESSU BYDGOSKIEGO”, „NOWOŚCI DZIENNIKA TORUŃSKIEGO” ORAZ „NOWOŚCI GRUDZIĄDZ” UMIESZCZONYCH W KSIĄŻECZCE „TU JEST SUPER”