środa, 20 lutego 2019

Niedziela dla Zdrowia i Grillowanie z Mistrzem

Zapraszamy do obejrzenia filmu.Tak się bawiliśmy podczas tej edycji Niedziel dla Zdrowia i Grillowania z Mistrzem na Wyspie Młyńskiej.

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (21) »http://m.7dni.pl/2014/07/orig/2fbef-313920.jpg

Wygraj ROWER w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM!
REGULAMIN „KONKURSU NA NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z NIEDZIELI DLA ZDROWIA 03.08.2014” „EXPRESSU BYDGOSKIEGO”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.Organizatorem „Konkursu na najlepsze zdjęcie z Niedzieli dla Zdrowia
03.08.2014 r.”, zwanego w dalszej części „Konkursem” jest firma Express Media
sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000022049, NIP 967-10-55-458.
Zwana dalej „Organizatorem”.
2.Fundatorem nagród jest Firma Bart-Pol. Wartość nagrody: 225,00 zł netto + 23% VAT
3.Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i potwierdzeniem spełniania warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
4.Konkurs przeprowadzany jest na łamach gazety „Express Bydgoski” oraz na portalu www.express.bydgoski.pl .
5.Konkurs skierowany jest do Czytelników „Expressu Bydgoskiego”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora).

§ 2
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać zdjęcie zrobione 3 sierpnia 2014 r. w godz. 13-17 podczas Niedzieli dla Zdrowia na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy: niedzieledlazdrowia@express.bydgoski.pl do 8 sierpnia 2014 r. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer kontaktowy autora zdjęcia.
Ponadto Uczestnik musi dopisać w treści maila następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na publikację oraz rozpowszechnianie wykonanego przeze mnie zdjęcia oraz wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu przez Organizatora „Konkursu na najlepsze zdjęcie z Niedzieli dla Zdrowia 3.08.2014 r.” – firmę Express Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13, 85-058 Bydgoszcz.”

Osoba wysyłająca zdjęcie do Konkursu oświadcza jednocześnie, że posiada wszelkie prawa autorskie do wysyłanego zdjęcia.

2. Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.express.bydgoski.com.pl.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14.08.2014 r. na stronie www.express.bydgoski.pl oraz na Fan Page’u „Expressu Bydgoskiego” - https://www.facebook.com/ExpressBydgoski?fref=ts

§ 3
Nagrody konkursowe

1.Nagrodą dla Zwycięzcy jest rower ufundowany przez Firmę Bart-Pol.
Łączna wartość nagrody wynosi 225,00 zł netto + 23% VAT

2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora w składzie:
- Elżbieta Franckiewicz
- Paweł Jacek
- Karolina Żakowicz
Komisja w tym składzie wybierze także najciekawsze zdjęcie, a tym samym wyłoni Zwycięzcę.

3. Zwycięzca dowie się o wygranej ze strony: www.express.bydgoski.pl oraz z Fan Page’u „Expressu Bydgoskiego” https://www.facebook.com/ExpressBydgoski?fref=ts. Dodatkowo zostanie także poinformowany o niej drogą telefoniczną lub mailową.

4. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru nagrody w siedzibie Organizatora przy ul.Warszawskiej 13, 85-058 Bydgoszcz, w terminie do 22 sierpnia 2014 r. po okazaniu dowodu tożsamości.

5.W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika (przedstawiciela ustawowego Uczestnika).

6.Nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego).

7. Zwycięzca Konkursu, który nie zgłosi się po nagrodę do 22 sierpnia 2014r., traci wszelkie prawa do nagrody. W takim wypadku Organizator wybiera nowego Zwycięzcę.

§ 4
Prawa osobiste

1.Wysyłając zdjęcie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora zarówno zdjęcia, jak i wizerunku osób na nim utrwalonych, na dokonywanie przez Organizatora obrotu nośnikami, na których zdjęcie zostało utrwalone, w tym w szczególności do przedstawiania tego zdjęcia w celach uzasadnionych przedmiotem Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a zwłaszcza w prasie (w tym także w jej wydaniach internetowych), telewizji interaktywnej, na stronach internetowych, itp. bez prawa do żądania przez Uczestnika, wynagrodzenia z tego tytułu. Organizatorowi przysługuje prawo do obróbki, przerabiania, adaptacji do własnych potrzeb zdjęcia wysłanego przez Uczestnika. Takie działania nie naruszają i nie zagrażają dobrom osobistym Uczestnika.

2.Powyższe postanowienia odnoszące się do wizerunku Uczestnika, dotyczą również jego imienia i nazwiska oraz danych informacyjnych przekazanych mailu zgłoszeniowym.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza jednocześnie, że posiada do wszelkie prawa autorskie do wysyłanego zdjęcia.


§ 5
Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
2.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie

3.Uczestnik, przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także przekazania nagród, poinformowania o przebiegu Konkursu i jego wynikach (także poprzez zamieszczenie informacji w prasie lub na stronach internetowych), jak również w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością.

4.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

5.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu.

6.Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Konkursu innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data odbioru zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.Reklamacja powinna zostać przesłana w formie listu poleconego na następujący adres: Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz. Na kopercie powinien znajdować się dopisek "Konkurs na najlepsze zdjęcie z Niedzieli dla Zdrowia 3.08.2014 r. - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również zawierać dokładną przyczynę i opis reklamacji.

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 dni od daty ich otrzymania włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony pocztą na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

2.Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl .

3.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Tak było....

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (31) »http://m.7dni.pl/2014/07/orig/31aba-312376.jpg
Niedziele dla zdrowia i Grillowanie z Mistrzem

Zapraszamy na imprezę organizowaną przez miasto Bydgoszcz i „Express Bydgoski”

Zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i smaczne grillowanie to hasła, które powinny przyświecać wszystkim odwiedzającym Wyspę Młyńską w niedzielę od godz. 13.


Już pojutrze odbędzie się pierwsza w tym sezonie impreza z cyklu „Niedziele dla zdrowia”. Połączymy ją z doskonale znanym naszym Czytelnikom „Grillowaniem z Mistrzem”, jednak w nieco zmienionej formule. W ubiegłym roku bowiem bawiliśmy się na każdym z tych cyklicznych wydarzeń oddzielnie. Teraz zorganizowaliśmy wszystko w jednym miejscu.

Ćwiczenia sportowe z profesjonalnymi trenerami, zumba, fitness, animacje dla dzieci, spotkania z lekarzami specjalistami, konsultacje dietetyka - to wszystko czeka w niedzielę na bydgoszczan. Po zjedzeniu niedzielnego obiadu wystarczy przejść się z rodziną i znajomymi na Wyspę Młyńską. Na miejscu o aktywne spędzenie czasu zadbają Akademia Piłkarska Juventus, Fitness Fordon, przedstawiciele sekcji tenisa stołowego z Gwiazdy Bydgoszcz i szkoły tenisa GOTENIS, a także instruktorzy ze Studia Tańca Up To Excellence. Oprócz ruchu będzie to także doskonała okazja do uzyskania porad specjalistów z zakresu zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie.

Na wszystkich chętnych czekać będzie także grillujący mistrz. Ze względu na specyfikę Wyspy Młyńskiej nie pogrillujemy na własnych rusztach, jak to było rok temu w Myślęcinku,

ale tak samo będziemy mogli wiele się nauczyć od wybitnego fachowca. Mistrz świata BBQ Grzegorz Parczewski pokaże nam tajniki tej niezwykłej sztuki i doradzi, jak przygotować najlepsze grillowi przysmaki. Oczywiście będzie można również skosztować tych wyśmienitych potraw.

Na dzieci i młodzież czekają sałatkowe konkursy. Sosy dostarczy nam firma Ocetix, mięso - Zakłady Mięsne SKIBA, a pozostałe składniki Makro Cash and Carry.
Zapraszamy!

SCENARIUSZ

13.00 Powitanie mieszkańców Bydgoszczy
13.10 ZUMBA z Dagmarą Wiese
13.30 Spotkania ze zdrowiem czyli porady wystawców
13.40 Juventus Soccer Schools - trening dla dzieci i konkursy
13.50 ZUMBA z Dagmarą Wiese
14.20 Grillowanie z Grzegorzem Parczewskim i konkursy dla dzieci
14.40 GOTENIS - jak zacząć grać
15.00 Sławek i Przyjaciele - bezpieczeństwo z odblaskiem
15.15 ZUMBA z Dagmarą Wiese
15.45 Juventus Soccer Schools - trening dla dzieci
16.00 Grillowanie z Grzegorzem Parczewskim i konkursy dla dzieci
16.30 Juventus Soccer Schools - trening dla dzieci
16.45 Sławek i Przyjaciele - bezpieczeństwo z odblaskiem
16.55 Pożegnanie wystawców i uczestników zabawy


GRILLOWANIE Z MISTRZEM

Grzegorz Parczewski
Szef kuchni w Restauracji Villa Calvados w Bydgoszczy
Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Kujaw i Pomorza

Poniżej kilka osiągnięć kulinarnych :

- Mistrzostwo Świata BBQ
- Oskar kulinarny
- Kulinarne Mistrzostwa Świata Luksemburg - Brązowy medal
- Olimpiada Kulinarna Erfurt - Dyplom
- Rekord Guinnessa - największa zupa jarzynowa, wpis w Księdze Rekordów Guinness 2002
- Kilkanaście zwycięstw w konkursach krajowych
- Organizacja własnej edycji 3-ch konkursów z nominacją do KPP
- Książka kulinarna ,,Parczewski Design"

Prywatnie jest miłośnikiem sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu, uwielbia perfekcję oraz estetykę w tym co robi.


SPONSORZY GRILLOWANIA Z MISTRZEM
- Makro
- Ocetix
- Smaki Spod Strzechy INTERMARCHE
- Zakłady Mięsne Bekon
- Zakłady Mięsne Skiba

http://m.7dni.pl/2014/07/orig/31aba-312376.jpg

Klub FITNESS FORDON[b]

Klub istnieje na rynku od 3 lat, w marcu tego roku zmienił siedzibę - Galeria Fordon, 2 piętro. Ma największą salę fitness w Bydgoszczy, w pełni klimatyzowaną i wentylowaną , dodatkowo siłownię cardio.
To co przede wszystkim tworzy ten klub to rodzinna atmosfera, wesołe i zawsze pomocne instruktorki oraz życzliwa obsługa. Klub oferuje szeroki wachlarz zajęć m.in. Zumba, Bokwa, Stepy, zajęcia taneczne, Pilates, Zdrowy Kręgosłup, zajęcia wzmacniające, kondycyjne, sztangi.
Na pierwsze zajęcia można przyjść bezpłatnie z wydrukowanym kuponem ze strony www.fitnessfordon.pl. Karnety miesięczne już od 55 zł.

http://m.7dni.pl/2014/07/orig/0b6fc-312485.jpg

 http://m.7dni.pl/2014/07/orig/735bf-312486.jpg

http://m.7dni.pl/2014/07/orig/8db63-312487.jpg
Szkoła Tenisa Go-Tenis prowadzi naukę gry w tenisa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych bez względu na dotychczasowy kontakt ze sportem.

Gwarantujemy indywidualne podejście, wyjątkową i pozytywną atmosferę oraz profesjonalną i kompleksową obsługę. Dla osób już grających organizujemy sparingi i turnieje tenisa z osobami o podobnym poziomie zaawansowania. W okresie letnim i zimowym prowadzimy dla dzieci i młodzieży półkolonie z nauką gry w tenisa ziemnego. Zajmujemy się serwisem rakiet tenisowych oraz pomagamy w jej odpowiednim doborze. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem sprzętu tenisowego firmy Yonex.

Prowadzimy sprzedaż bonów podarunkowych w postaci lekcji tenisa, a dodatkowo organizujemy przyjęcia urodzinowe dla dzieci, na których każdy z uczestników imprezy ma okazję zagrać na korcie tenisowym. Swoją ofertę kierujemy również do firm, dając efektywne narzędzia motywacyjne.

Zapraszamy także do zapoznania się z planem rozwoju przedszkoli i ofertą skierowaną dla tych najmłodszych.

www.go-tenis.pl

[b]"SŁAWEK & PRZYJACIELE"

to nieformalna grupa aktywnych i ambitnych ludzi. Wcale nie trzeba być członkiem jakiejkolwiek organizacji, żeby robić dobre rzeczy i realizować ciekawe pomysły i projekty.
Zapraszam młodych ludzi, którym chce się chcieć. Przychodźcie ze swoimi pomysłami. Nie zrobimy tego za Was, ale wykorzystamy całe nasze doświadczenie i wraz z grupą innych zapaleńców pomożemy Wam i spróbujemy je wspólnie zrealizować.
Chcę także zaprosić do współpracy i tych starszych, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. A wszystkich dotyczy jedna wspólna zasada: „powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem”.
Nieważne ile ma się lat, ważne jest to, co jest wewnątrz każdego z nas!

Marzenia nie spełniają się tym, którzy ich nie mają. Więc nie bójcie się mieć marzeń i nie bójcie się chcieć ich zrealizować. Wiara w sukces to połowa sukcesu.
Pamiętajcie, że najwięcej zależy od Was i Waszego nastawienia.

Jest takie powiedzenie:

Jeśli nie chcesz - szukasz powodów.
Jeśli chcesz - szukasz sposobów.

A Ty czego szukasz?
www.y4u.pl