Sobota, 15 grudnia 2018

Bieżące wyniki i Regulamin Konkursu „Tygrysie Imię” „Expressu Bydgoskiego”

Bieżące wyniki konkursu „Tygrysie Imię” „Expressu Bydgoskiego”


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Tygrysie imięRegulamin Konkursu „Tygrysie Imię” „Expressu Bydgoskiego”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Tygrysie imię”, w którym Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierali najlepsze imię dla tygrysa amurskiego – nowego mieszkańca Ogrodu Zoologicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Konkurs odbywać się będzie za pomocą głosowania SMS.
§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
§3.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej
swoje pomysły na imię dla tygrysa amurskiego. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników wybiera 10 najbardziej pomysłowych imion, które wezmą udział w drugim etapie zabawy, czyli w głosowaniu SMS-owym.

§4.
Zgłaszanie pomysłów na imiona dla tygrysa potrwa od 3.10 do 19.10 do godz. 23:59. Głosowanie SMS-owe trwać będzie 24.10 do 9.11 do godz. 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT.
Zgłoszenie powinno zawierać imię dla tygrysa oraz nazwisko i imię autora danego imienia.

§5.
Głosowanie w konkursie na 10 najbardziej pomysłowych imion wybranych przez komisję odbywać się będzie poprzez SMS-y. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę
SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego” Poprawnie wysłany SMS z głosem na dane imię powinien zawierać tylko jeden prefiks. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
Konkurs wygrywa autor imienia dla tygrysa, które w drugim etapie konkursu uzyska największą ilość prawidłowo oddanych głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada
2014 r. Nagrodą dla Zwycięzcy będzie 10-wejściowy karnet wstępu do Ogrodu Zoologicznego
w LPKiW w Bydgoszczy, zestaw tygrysich gadżetów oraz karta prepaid o wartości 200 zł.

§7.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli firmy Express Media oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Wera Alichniewicz – Marketing LPKiW
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§8.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Imię dla tygrysa” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu
(o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
§9.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§10.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udziału w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§13.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorami zbioru danych osobowych są Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 oraz Leśny Park Kultury i Wypoczynku z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175. Administratorzy danych osobowych informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu.
Administratorzy danych osobowych informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.