środa, 19 grudnia 2018

Konkurs „Nowości" „Operetkowe szlagiery z historią"

Chcesz wygrać jedno z 10 pojedynczych zaproszeń na wyjątkowe wydarzenie?

Już 8 marca w Bydgoszczy zagości Opera Lwowska ze spektaklem VIVAT OPERETTA, najsłynniejsze szlagiery operetkowe świata w wykonaniu artystów baletu i solistów. By wziąć udział w konkursie kup egzemplarz magazynu „Nasza Historia - Kujawsko-Pomorskie" w Biurze Ogłoszeń „Nowości - Dziennika Toruńskiego" przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu, a otrzymasz kupon konkursowy.


Konkurs trwa od 2.02. do 20.02.2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który umieszczamy poniżej.REGULAMIN KONKURSU „OPERETKOWE SZLAGIERY Z HISTORIĄ”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Operetkowe szlagiery z historią”, w którym Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą mogli wygrać jeden z dziesięciu pojedynczych biletów na wydarzenie VIVAT OPERETTA, które odbędzie się 8 marca 2015 r. o godz. 18:00 w Hali Łuczniczka
w Bydgoszczy.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3. Przebieg konkursu
1. Zakup magazynu „Nasza Historia – Kujawsko-Pomorskie” w Biurze Ogłoszeń „Nowości – Dziennika Toruńskiego” przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu.
2. Wypełnienie kuponu konkursowego i odpowiedzenie na pytanie konkursowe, umieszczone na kuponie. Kupon konkursowy wydaje pracownik Biura Ogłoszeń przy sprzedaży magazynu „Nasza Historia – Kujawsko-Pomorskie”. Kupony są dostępne tylko w Biurze Ogłoszeń „Nowości – Dziennika Toruńskiego” przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu.
3. Oddanie kuponu konkursowego w Biurze Ogłoszeń „Nowości – Dziennika Toruńskiego” przy
ul. Podmurnej 31 w Toruniu dniach 2.02. – 20.02.2015 r.


§4. Zwycięzcy
W dniach 23.02-25.02.2015 r. komisja konkursowa wybierze 10 osób, które otrzymają jeden z dziesięciu pojedynczych biletów na wydarzenie VIVAT OPERETTA, które odbędzie się 8 marca 2015 r. w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Przy wyborze Zwycięzców komisja będzie brała pod uwagę prawidłowo wypełniony kupon konkursowy oraz najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niewypełnienie wszystkich danych na kuponie, będzie skutkowało odrzuceniem przez komisję zgłoszenia konkursowego.
W dniu 26.02.2015 r. Organizator będzie kontaktował się trzykrotnie ze Zwycięzcą konkursu. W przypadku niemożliwości telefonicznego dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź była najbardziej ciekawa i który poprawnie wypełnił kupon konkursowy. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§5.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli firmy Express Media w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny „Nowości – Dziennika Toruńskiego”
b) Karolina Żakowicz - Marketing
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§6.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Operetkowe szlagiery z historią” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) przebieg wydarzenia VIVAT OPERETTA oraz za jego ewentualne odwołanie.

§8.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§9.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.nowosci.com.pl.

§10.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.Regulamin konkursu „OPERETKOWE SZLAGIERY Z HISTORIĄ"