Sobota, 15 grudnia 2018

REGULAMIN AKCJI „Urodziny z Expressem”

REGULAMIN AKCJI „Urodziny z Expressem”


REGULAMIN AKCJI „Urodziny z Expressem”

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia akcji ”Expressu Bydgoskiego” pod nazwą „Urodziny z Expressem”.

§2.

Organizatorem akcji (zwany dalej Organizatorem) jest: Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, wydawca „Expressu Bydgoskiego”, reprezentowana przez: dr Tomasza Wojciekiewicza – Prezesa Zarządu.

§3.

W związku z obchodami 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” redakcja pragnie poznać swoich równowieśników, a także wręczyć im z tej okazji upominki.
Akcja trwa od 20.03.2015 r. do 02.04.2015 r.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres 25lat@express.bydgoski.pl, w dniach 20.03.2015 - 29.03.2015.
Do akcji mogą zgłosić się tylko osoby urodzone 1.04.1990 zamieszkujące obecnie w Bydgoszczy lub okolicach.
Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
Zgłoszenie do Akcji jest jednoznaczne z chęcią udzielenia wywiadu i zrobienia zdjęcia w siedzibie Organizatora.
Każdy uczestnik otrzyma w podziękowaniu atrakcyjny upominek od redakcji.

§4.

Nad prawidłowością przebiegu akcji czuwać będzie komisja w składzie:
• Artur Szczepański - Redaktor Naczelny
• Mariusz Załuski - Z-ca Redaktora Naczelnego
• Jarosław Reszka - Kierownik Redakcji Regionalnej
• Karolina Żakowicz - Dział Sprzedaży.

§5.

Ewentualne reklamacje dotyczące akcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem
„Urodziny z Expressem - reklamacja”
w terminie 7 dni od dnia zakończenia akcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§6.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§7.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania.

§8.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenia akcji.

§9.

Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§10.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów oraz pod adresem: www.express.bydgoski.pl
§11.

Organizatorzy informują, że przekazane dane osobowe uczestnika akcji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatorów. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Uczestników akcji na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów akcji dla innych celów marketingowych. Administratorami zbioru danych osobowych są Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.

Administratorzy danych osobowych informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w akcji, oraz że Uczestnikowi akcji przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. Prawidłowość nadsyłania maili oceniać będzie Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów akcji.