Sobota, 15 grudnia 2018

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilet na koncert Pawbeatsa

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilet na koncert Pawbeatsa”
PRZEPROWADZONEGO NA FANPAGE FACEBOOKOWYM
MIESIĘCZNIKA „MĘSKA STREFA”§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj bilet na koncert Pawbeatsa”, w którym główną nagrodą są pojedyncze bilety na koncert Pawbeatsa, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Hali Artego Arena w Bydgoszczy.
Konkurs został ogłoszony na Fanpage miesięcznika „Męska Strefa” w serwisie facebook.com.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs polega na odpowiedzi na post konkursowy z grafiką: Opisz jednym zdaniem okładkę najnowszej płyty Pawbeatsa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 roku życia przez Uczestnika.

§4.
Odpowiedzi do konkursu należy udzielać w dniach 25.03.2015 - 29.03.2015 r. pod grafiką konkursową na profilu facebookowym miesięcznika „Męska Strefa”. Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze najciekawsze, następnie nagrodzi je biletami na koncert Pawbeatsa (17 kwietnia 2015 r. w Hali Artego Arena w Bydgoszczy). Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§5.
W dniu 30.03.2015 r. Organizator będzie kontaktował się ze Zwycięzcami konkursu w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem serwisu facebook.com.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Emilia Iwanciw – Redakcja „Męskiej Strefy”
b) Dominika Kucharska – Redaktorka Prowadząca „Męskiej Strefy”
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§8.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Wygraj bilet na koncert Pawbeatsa” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§9.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) przebieg koncertu Pawbeatsa, który odbędzie się 17.04.2015 r. w Hali Artego Arena w Bydgoszczy lub jego ewentualne odwołanie.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§12.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilet na koncert Pawbeatsa"