Sobota, 15 grudnia 2018

REGULAMIN KONKURSU „Avengersi - wygraj bilety na seans”

REGULAMIN KONKURSU „Avengersi - wygraj bilety na seans”
PRZEPROWADZONEGO NA FANPAGE JESTEŚMY RODZICAMI


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Avengersi - wygraj bilety na seans”, w którym główną nagrodą są dwa podwójne zaproszenia na seans w kinie Helios w Bydgoszczy. Konkurs został ogłoszony na łamach fanpage Jesteśmy Rodzicami w serwisie www.facebook.com

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
§3.
Konkurs polega na udzieleniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Kto jest ulubionym superbohaterem Twojej pociechy!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 roku życia przez Uczestnika.
§4.
Odpowiedzi do konkursu należy podawać w dniach 25.03.2015 - 27.03.2015 r. do godziny 10.00 pod postem konkursowym za pośrednictwem komentarza. Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze dwie najciekawsze oraz nagrodzi je biletami na seans: „Avengers: Zjednoczeni” w dniach 28 i 29 marca.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§5.
W dniu 27.03.2015 r. Organizator będzie kontaktował się ze Zwycięzcami konkursu w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem serwisu www.facebook.com lub pod postem konkursowym.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Emilia Iwanciw – Redakcja „Jesteśmy Rodzicami”
b) Angelika Sumińska – Starszy Specjalista Zespołu Sprzedaży Express Media sp. z o.o.
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§8.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Avengersi - wygraj bilety na seans” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§9.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) odwołanie lub przerwanie seansu przez Kino Helios w Bydgoszczy.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§12.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz w aplikacji notatki na fanpage Jesteśmy Rodzicami w serwisie www.facebook.com

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN KONKURSU „Avengersi - wygraj bilety na seans”