środa, 19 grudnia 2018

Regulamin konkursu „Zatrzymaj wiosnę w kadrze”

REGULAMIN KONKURSU „Zatrzymaj wiosnę w kadrze”
PRZEPROWADZONEGO NA PROFILU O NAWIE Regionalny Informator Rolniczy
W SERWISIE www.facebook.com


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zatrzymaj wiosnę w kadrze”, w którym nagrodami są zestaw przyrządów grillowych z fartuchem, zestaw narzędzi grillowych w eleganckiej skrzynce, fartuch grillowy. Konkurs został ogłoszony na profilu o nazwie Regionalny Informator Rolniczy w serwisie www.facebook.com

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs polega na umieszczaniu autorskich zdjęć przez Uczestników Konkursu, przedstawiających w ciekawy sposób uroki, zalety życia na wsi w serwisie społecznościowym Facebook poprzez wiadomość prywatną, bądź e-mailem na adres: konkursfb@expressmedia.pl z dopiskiem „Zatrzymaj wiosnę w kadrze”. Uczestnik, wysyłając zdjęcie konkursowe, automatycznie oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.

§4.
Autorskie zdjęcia należy wysyłać do 10.05.2015 roku do godziny 10.00. Spośród nadesłanych fotografii, komisja wybierze 5 najciekawszych oraz nagrodzi je nagrodami:
• 1 zestaw narzędzi grillowych z eleganckim fartuchem - I miejsce
• 1 zestaw narzędzi grillowych w metalowej skrzynce - II miejsce
• 3 fartuchy ochronne w kolorze czarnym - III, IV, V miejsce.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§5.
W dniu 12.05.2015 roku wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://naszeakcje.expressmedia.pl/konkursy oraz w serwisie społecznościowym Facebook.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Emilia Iwanciw – Redakcja
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§7.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Zatrzymaj wiosnę w kadrze” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§8.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§9.
Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie adresu nadanie nagrody.
Nagrody zostaną rozesłane Pocztą Polską w terminie 7 dni roboczych od otrzymania danych adresowych.

§10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§12.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz w na stronie www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska Laureatów oraz zdjęcia nadesłane przez nich do konkursu na stronach internetowych oraz fanpage'ach gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.