środa, 19 grudnia 2018

„DRUŻYNA BIEGACZY NA 25 LAT EXPRESSU BYDGOSKIEGO”

Chcesz wystartować w półmaratonie lub biegu na 5 km w drużynie „Expressu Bydgoskiego" z okazji 25-lecia gazety? Wyślij zgłoszenie do naszego konkursu!


Odpowiedz na pytanie konkursowe: „Dlaczego uważasz, że warto biegać?"
Zgłoszenie wyślij do 30 września 2015 r. pod adresem e-mailowym: konkurs@express.bydgoski.pl

W treści e-maila wpisz konieczne następujące elementy:
- odpowiedź na pytanie konkursowe,
- imię, nazwisko oraz aktywny numer telefonu celem kontaktu,
- datę urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania,
- dystans, na jaki pobiegniesz (półmaraton czy bieg na 5 km),
- rozmiar koszulki.


Do wygrania specjalny pakiet startowy na bieg, zawierający m.in. unikalną koszulkę „Expressu Bydgoskiego"!
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.


REGULAMIN KONKURSU „DRUŻYNA BIEGACZY NA 25 LAT EXPRESSU BYDGOSKIEGO"


REGULAMIN KONKURSU
„DRUŻYNA BIEGACZY NA 25 LAT EXPRESSU BYDGOSKIEGO”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Drużyna biegaczy na 25 lat Expressu Bydgoskiego”, w którym główną nagrodą jest pakiet startowy na Półmaraton Bydgoski lub bieg na 5 km oraz uczestnictwo w biegu w drużynie „Expressu Bydgoskiego”. Pakiet startowy zawiera m.in. specjalną koszulkę „Expressu Bydgoskiego”. Bieg odbędzie się 18.10.2015 r., w ramach III Półmaratonu Bydgoskiego. Konkurs został ogłoszony na łamach dziennika „Express Bydgoski”.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs polega na wysłaniu e-mailem odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Dlaczego uważasz, że warto biegać?

§4.
Odpowiedzi do konkursu należy przesyłać w dniach 21.09.2015 - 30.09.2015 r. do godz. 23:59 pod adresem e-mailowym konkurs@express.bydgoski.pl wpisując w tytule e-maila „Drużyna biegaczy na 25 lat Expressu Bydgoskiego”.

E-mail ze zgłoszeniem konkursowym powinien zawierać następujące elementy:
- odpowiedź na pytanie konkursowe,
- imię, nazwisko oraz aktywny numer telefonu uczestnika konkursu, celem kontaktu w przypadku wygranej,
- data urodzenia oraz dokładny adres uczestnika konkursu,
- rozmiar koszulki, jaki Organizator ma zamówić dla uczestnika konkursu,
- określenie dystansu, na jaki uczestnik konkursu chce pobiec w dniu 18.10.2015 r. (półmaraton czy bieg na 5 km).

Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze minimum 15 najciekawszych, których autorzy wygrają pakiet startowy na Półmaraton Bydgoski lub bieg na 5 km oraz uczestnictwo w biegu ramach drużyny „Expressu Bydgoskiego”. Pakiet startowy zawiera m.in. specjalną koszulkę „Expressu Bydgoskiego”. Jedna osoba wygrywa jeden pakiet.

Warunkiem uczestnictwa w biegu w drużynie „Expressu Bydgoskiego” jest założenie na bieg specjalnej koszulki, którą Zwycięzca otrzyma w pakiecie startowym oraz ustawienie się do wspólnego zdjęcia drużyny. Zdjęcie zostanie wykonane 20 minut przed startem biegu. Bieg odbędzie się 18.10.2015 r. Start na stadionie Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.
Przed biegiem uczestnik będzie musiał również podpisać oświadczenie, że jest zdrowy oraz może uczestniczyć w biegu.

Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym wymianie na równowartość pieniężną. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez Zwycięzcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Osoba odbierająca bilet musi mieć ukończony 18 rok życia.


§5.
W dniu 2.10.2015 r. Organizator będzie kontaktował się trzykrotnie ze Zwycięzcami konkursu.
W przypadku niemożliwości telefonicznego dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź była najbardziej ciekawa.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Jakub Piszczek – Marketing Menedżer
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§7.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Drużyna biegaczy na 25 lat Expressu Bydgoskiego” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) kontuzje, urazy i inne uszkodzenia ciała powstałe u uczestnika podczas biegu.

§9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§10.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

Uczestników biegu będzie obowiązywał też regulamin ustanowiony przez organizatora imprezy, czyli KPZLA i że regulamin ten jest dostępny na stronie www.bydgoszcznastart.pl (http://bydgoszcznastart.pl/regulamin15.pdf).

§11.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.