Sobota, 15 grudnia 2018

Konkurs „Tu jestem!"

Już w sobotę konkurs specjalny „Expressu Bydgoskiego”

TU JESTEM!Zasady są proste. Odnajdź siebie na publikowanym 23.01.2016 na stronie 4 i 5 zdjęciu z otwarcia Tramwaju Fordon i zadzwoń do nas lub napisz e-mail.

Pierwszych 10 osób, które zadzwonią w poniedziałek 25.01.2016 r. o godzinie 13:00 pod numer tel. 52 32 60 860 i zadeklarują, że są na zdjęciu nagrodzimy kwartalnymi prenumeratami „Expressu Bydgoskiego” za 1 zł.

Pierwszych 10 osób, które napiszą e-mail na adres mailowy: konkurs@express.bydgoski.pl w poniedziałek 25.01.2016 r. o godzinie 13:00 i zadeklarują, że są na zdjęciu nagrodzimy kwartalnymi prenumeratami „Expressu Bydgoskiego” za 1 zł a kolejne 10 osób ich wersjami elektronicznymi czyli e-prenumeratami.

Wszystkich zwycięzców zaprosimy do siedziby „Expressu Bydgoskiego” celem weryfikacji deklaracji.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nim przed zgłoszeniem do konkursu.
REGULAMIN KONKURSU „TU JESTEM!”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Tu jestem”, w którym nagrodą jest 20 prenumerat kwartalnych „Expressu Bydgoskiego” za 1 zł oraz 10 prenumerat kwartalnych w wersji elektronicznej, czyli e-prenumerat.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego. Należy odnaleźć siebie na publikowanym 23.01.2016 na stronie 4 i 5 zdjęciu w „Expressie Bydgoskim” z otwarcia Tramwaju Fordon i następnie zgłosić się do konkursu.

§4.
Do konkursu można się zgłosić za pomocą dwóch sposobów:
a) telefonicznie – Należy zadzwonić w poniedziałek 25.01.2016 r. o godz. 13:00 pod numer 52 32 60 860, zadeklarować, że jest się na zdjęciu oraz podać niezbędne dane personalne. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane tylko i wyłącznie pod powyższym numerem telefonu. Jeżeli Uczestnik konkursu dodzwoni się pod inny numer, zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

b) e-mailowo – Należy wysłać e-maila w poniedziałek 25.01.2016 r. o godz. 13:00 pod adresem konkurs@express.bydgoski.pl. W e-mailu Uczestnik konkursu musi zadeklarować, że jest na zdjęciu oraz podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane tylko i wyłącznie pod powyższym adresem e-mailowym. Jeżeli Uczestnik konkursu wyśle zgłoszenie pod inny adres, nie będzie ono brane pod uwagę.

§5
Wśród osób, które zgłoszą się do konkursu telefonicznie, wygra pierwszych dziesięciu Uczestników. Nagrodą dla każdego z dziesięciu Zwycięzców będzie kwartalna prenumerata „Expressu Bydgoskiego” za 1 zł.

Wśród osób, które zgłoszą się do konkursu drogą e-mailową wygra również pierwszych dziesięciu Uczestników. Nagrodą dla każdego z dziesięciu Zwycięzców będzie kwartalna prenumerata „Expressu Bydgoskiego” za 1 zł. Kolejnych dziesięć osób otrzyma kwartalną wersję elektroniczną prenumeraty, czyli e-prenumeratę.

Jedna osoba może wygrać jedną prenumeratę lub e-prenumeratę. Jeżeli osoba, która wygra będzie zamieszkiwała na obszarze, w którym Organizator nie może dostarczyć prenumeraty, nagroda zostanie automatycznie wymieniona na e-prenumeratę.
Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym wymianie na równowartość pieniężną. Uczestnik konkursu musi mieć ukończony 18 rok życia.

§5.
W przypadku wysłania zgłoszenia drogą e-mailową, w dniu 26.01.2016 r. Organizator będzie kontaktował się trzykrotnie ze Zwycięzcami konkursu. W przypadku niemożliwości telefonicznego dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który wysłał prawidłowe zgłoszenie do konkursu.

§7.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
b) Kamila Dorawa – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.
d) Elżbieta Ozga – przedstawiciel Express Media sp. z o.o.

§8.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Tu jestem!” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;

§10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§11.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

§12.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

a) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na kontaktowanie się z Uczestnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu konkursu.
b) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu konkursu.
c) Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z.o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.
d) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
e) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
f) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.


REGULAMIN KONKURSU „TU JESTEM!"