Sobota, 15 grudnia 2018

Bądź Piękna - Konkurs
Regulamin konkursu:
REGULAMIN KONKURSU „BYĆ PIĘKNĄ”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „BYĆ PIĘKNĄ”, w którym nagrodami są upominki od Drogerii Arnica o wartości 1000,00 zł.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
§3.
Konkurs polega na wysłaniu mailem odpowiedzi na pytanie konkursowe:
„Co Twoim zdaniem znaczy być piękną?”.

§4.
Odpowiedzi do konkursu należy wysłać mailem od 14.04.2016 do 24.04.2016 do godz. 23:59 pod adres konkurs@expressmedia.pl. W treści maila należy wpisać:
Nazwę konkursu, nazwisko, imię, miejscowość, numer telefonu, odpowiedź na pytanie konkursowe.

Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze 10 najciekawszych, których autorzy wygrają zaproszenie na zamknięte spotkanie oraz upominki kosmetyczne o wartości 100,00 zł ufundowane przez Drogerię Arnica.

Jedna osoba wygrywa jeden upominek. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym wymianie na równowartość pieniężną. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez Zwycięzcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora tj. w Drogerii Arnica w dniu 07.05.2016 o godz. 16:30. Osoba odbierająca nagrodę musi mieć ukończony 18 rok życia. Nie ma możliwości wysłania nagrody pocztą.

§5.
W dniu 26.04.2016 r. Organizator będzie kontaktował się trzykrotnie ze Zwycięzcami konkursu.
W przypadku niemożliwości telefonicznego dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź była najciekawsza.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Elżbieta Wiśniewska-Franckiewicz – przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
b) Jakub Mazurkiewicz – przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
c) Anna Kapusta - przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
d) Małgorzata Trela – przedstawiciel Drogerii Arnica
e) Marta Gąsiorowska - przedstawiciel Drogerii Arnica


§7.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Być piękną” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;

§9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§10.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

§11.
Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
a) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu;
b) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;
c) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi;
d) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Laureat, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, Fundatorowi nagrody i każdemu z osobna, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie
Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych poniżej:
a) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy Utworu;
b) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
c) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
Laureat nagrody wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

§12.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

a) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na kontaktowanie się z Uczestnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu konkursu.
b) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby konkursu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu konkursu.
c) Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z.o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.
d) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
e) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy
e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
f) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.