Poniedziałek, 21 stycznia 2019

regulaminy loterii

Regulamin loterii Nowości „Zimowa zakreślanka"

Regulamin loterii Nowości „ZIMOWA ZAKREŚLANKA"

Regulamin loterii promocyjnej NOWOŚCI
pod nazwą „ZIMOWA ZAKREŚLANKA”


1. „EXPRESS MEDIA” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 na podstawie zezwolenia udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu organizuje dla Czytelników „Nowości” loterię promocyjną o nazwie „ZIMOWA ZAKREŚLANKA” która rozpocznie się 1 grudnia 2015 r. i trwać będzie do 18 marca 2016 r. (zakończenie postępowania reklamacyjnego).
2. Loteria promocyjna „ZIMOWA ZAKREŚLANKA” swoim zasięgiem obejmuje obszar sprzedaży dziennika „Nowości” w województwie kujawsko-pomorskim.
3. Pula nagród:

„Nagrody ogólne” o wartości 62 000 zł:

Nagroda główna 15.000 zł - 1 szt.
Nagrody po 2000 zł – 7 szt.
Nagrody po 1000 zł – 9 szt.
Nagrody po 500 zł – 18 szt.
Nagrody po 200 zł – 20 szt.
Nagrody po 100 zł – 110 szt.

„Nagrody dodatkowe” o wartości 18 000 zł:

Nagroda główna 5000 zł – 1 szt.
Nagrody po 2000 zł – 2 szt.
Nagrody po 1000 zł – 3 szt.
Nagrody po 500 zł – 6 szt.
Nagrody po 200 zł – 9 szt.
Nagrody po 100 zł - 12 szt.

Razem wartość puli nagród wynosi: 80 000 zł

4. Karta konkursowa loterii promocyjnej „ZIMOWA ZAKREŚLANKA” ważna jest przez cały okres trwania loterii, a więc w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Każda karta konkursowa zawiera:
a) na pierwszej, tytułowej stronie nazwę loterii „ZIMOWA ZAKREŚLANKA”, logo „Nowości” oraz wybrane dodatkowe informacje na temat loterii (hasła reklamowe)
b) na stronie drugiej unikalny siedmioznakowy alfanumeryczny kod karty konkursowej, pięć bloków z liczbami, nad każdym blokiem jest umieszczona wartość nagrody przypisana do tego bloku, odpowiednio: 15 000 zł, 2000 zł, 1000 zł, 500 zł, 200 zł oraz miejsce na wpisanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, opcjonalnie nr telefonu i adres e-mail) oraz podpis Uczestnika.
5. Tracą ważność te karty konkursowe, które zostały uszkodzone (naddarte, sklejone, poplamione w sposób, który uniemożliwia odczytanie unikalnego kodu karty konkursowej). Nieważne są również karty konkursowe zamazane, nieczytelne, z dodatkowymi napisami.
6. Każda karta konkursowa zawierająca wadę w druku powinna być w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu rozpoczęcia loterii czyli od dnia 1 grudnia 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. odesłana (liczy się data stempla pocztowego) lub przyniesiona osobiście do Biura Konkursów „Nowości” w Toruniu przy ul. Podmurnej 31 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.00). Biuro Konkursów wymieni uszkodzone karty konkursowe na nowe. Nadesłane pocztą karty konkursowe zostaną odesłane na adres podany przez nadawcę. Ostateczny termin wymiany kart mija dnia 16 grudnia 2015 r.7 grudnia 2015 r.
7. Loteria „Nowości” rozpoczyna się 1 grudnia 2015 r. bezpłatnym rozdaniem kart konkursowych, dołączonych w tym dniu do każdego egzemplarza „Nowości". W tym dniu ukaże się także w „Nowościach” Regulamin loterii oraz pierwszy zestaw liczb. Łącznie wydrukujemy 56 kuponów z zestawami liczb. Ostatni kupon z zestawem liczb zostanie zamieszczony 8 lutego 2016 r.
8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem punktu 9 niniejszego Regulaminu), która posiada kartę konkursową, uzyskaną bezpłatnie
w dniu rozpoczęcia loterii czyli 1 grudnia 2015 r. przy zakupie „Nowości”.
9. UWAGA! Do udziału w loterii nie mają prawa pracownicy Express Media
sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.


ZASADY UDZIAŁU W LOTERII z „NAGRODAMI OGÓLNYMI”:

10. Wziąć udział w loterii może każdy Czytelnik, który dnia 1 grudnia 2015 r. kupi „Nowości” z dołączoną do każdego wydania bezpłatną kartą konkursową. Każdy posiadacz karty konkursowej ma szansę wygrać nagrody z puli nagród ogólnych o łącznej wartości
62 000 zł:
Codziennie (oprócz niedziel i świąt) od daty rozpoczęcia loterii „Nowości" drukują kupony konkursowe z zestawem liczb. Liczby należy zakreślić na karcie konkursowej, tak aby pozostały czytelne, natomiast wycięte z gazety kupony konkursowe przechowywać do końca loterii. Czytelnik, który zakreślił wszystkie liczby w jednym z bloków na karcie konkursowej, WYGRYWA nagrodę z puli nagród ogólnych odpowiadającą temu blokowi.

Codziennie (oprócz niedziel i świąt oraz pierwszego dnia loterii) czyli od 2 grudnia 2015 r. w „Nowościach" drukowane będą także po 2 unikalne kody kart konkursowych, na które pada wygrana (ostatnie kody kart konkursowych zostaną zamieszczone 8 lutego 2016 r.).
Jeżeli wydrukowany w „Nowościach” kod jest identyczny z unikalnym kodem karty konkursowej Czytelnika, wygrywa on 100 zł.

11. Czytelnik otrzyma nagrodę z puli nagród ogólnych, jeżeli spełni następujące warunki:

a) najpóźniej do godziny 15.00 w ciągu trzech dni (w dniu wygranej lub dwóch kolejnych dniach roboczych) zgłosi wygraną telefonicznie (podając swoje imię
i nazwisko, adres zamieszkania, nr kodu karty konkursowej oraz rodzaj nagrody) do Biura Konkursów „Nowości” - tel. (56)-611-81-81 czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00 – 15.00. Wygrane z czwartku można zgłaszać w piątek i poniedziałek, wygrane z piątku można zgłaszać w poniedziałek i wtorek, wygrane z soboty można zgłaszać w poniedziałek, wtorek i środę. Niedotrzymanie terminów zgłaszania wygranej powoduje utratę prawa do jej odebrania. Termin zgłaszania ostatnich nagród z puli nagród ogólnych upływa z dniem 10 lutego 2016 r.
b) nagrody wygrane z puli nagród ogólnych wydawane będą w poniedziałki
i czwartki w godz. 10.00 – 15.00 w Biurze Konkursów „Nowości” Toruń, ul. Podmurna 31. Aby odebrać nagrodę należy okazać w Biurze Konkursów kartę konkursową, na którą padła wygrana, kupony loterii z numerami opublikowanymi przez „Nowości” od początku loterii do dnia, w którym padła wygrana (może brakować 8 kuponów) oraz dowód tożsamości. Karta konkursowa, na którą padła wygrana, po wykonaniu kserokopii zostanie zwrócona laureatowi. Tym samym laureat będzie miał możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród z puli nagród dodatkowych.
Termin realizacji nagród z puli nagród ogólnych - po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 11a i 11b - upływa 25 lutego 2016 r.

ZASADY LOSOWANIA NAGRÓD Z PULI „NAGRÓD DODATKOWYCH”
12. W loterii odbędzie się również losowanie nagród puli „nagród dodatkowych” o wartości 18 000 zł:

Nagroda główna 5000 zł – 1 szt.
Nagrody po 2000 zł – 2 szt.
Nagrody po 1000 zł – 3 szt.
Nagrody po 500 zł – 6 szt.
Nagrody po 200 zł – 9 szt.
Nagrody po 100 zł - 12 szt.

Losowanie puli „nagród dodatkowych” odbędzie się w siedzibie „Nowości” przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 13.00. Nagrody z puli „nagród dodatkowych” zostaną rozlosowane między Czytelników, którzy złożą lub przyślą do Redakcji Nowości (ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń) bezpłatne karty konkursowe wraz z kuponami do 18 lutego 2016 r. włącznie (w przypadku kart nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego). Karty konkursowe, które wpłyną po 22 lutego 2016 r. nie będą brały udziału w losowaniu nagród z puli „nagród dodatkowych”. Karty konkursowe muszą być czytelnie wypełnione poprzez wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz podpisane przez Uczestnika. Losowanie nagród będzie przeprowadzone w obecności komisji nadzorującej prawidłowe przeprowadzenie loterii promocyjnej spośród wszystkich dostarczonych przez Czytelników kart konkursowych wraz z załączonym kompletem kuponów (może brakować 8 kuponów) w siedzibie Nowości przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu. Nagrody będą losowane ręcznie w kolejności zależnej od wysokości nagrody – od najwyższych do najniższych.
Lista zwycięzców losowania zostanie opublikowana 26 lutego 2016 r. na łamach „Nowości”. Nagrody z puli „nagród dodatkowych” laureaci mogą odebrać od dnia 4 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. (ostateczny termin odbioru nagród) godz. 10.00 – 15.00 w Biurze Konkursów „Nowości” w Toruniu przy ul. Podmurnej 31. Przy odbiorze nagrody Laureat musi okazać dowód tożsamości.POSTANOWIENIA OGÓLNE

13. Karty konkursowe osób wygrywających muszą być zidentyfikowane przez organizatorów loterii, którzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości karty konkursowej. O wynikach weryfikacji karty konkursowej uczestnik loterii jest powiadamiany przez organizatorów, którzy najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od daty, w której upływa termin odbioru nagrody, przekażą jej wygraną lub informację o negatywnym wyniku weryfikacji karty konkursowej. Zasady określone w tym punkcie regulaminu stosowane będą, gdy zajdzie podejrzenie, iż karta konkursowa, na którą padła wygrana, nie jest autentyczna lub została sfałszowana. Od wyniku weryfikacji nie przysługuje odwołanie.
14. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361).
15. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu koncesyjnego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

16. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii „ZIMOWA ZAKREŚLANKA” zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania, w szczególności ze sposobu wyłonienia zwycięzców.

17. Postępowanie reklamacyjne:
Reklamacje związane z udziałem w loterii można zgłaszać pisemnie przez cały czas trwania loterii, począwszy od dnia rozpoczęcia loterii czyli od 1 grudnia 2015 r. do 4 marca 2016 roku) w formie pisemnej, w Biurze Konkursów "Nowości" przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane tylko te przesyłki, które zawierają datę stempla pocztowego zgodną z tym terminem i które wpłynęły do Biura Konkursów „Nowości” przy ul. Podmurnej 31, 87-100 Toruń, nie później niż do 11 marca 2016 roku włącznie. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych. Roszczenie składa się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Reklamacja powinna zawierać również przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona również w formie pisemnej, w terminie 7 dni od jej otrzymania czyli najpóźniej do dnia 18 marca 2016 r. (data nadania w placówce pocztowej).

18. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

19. Wyniki loterii promocyjnej „ZIMOWA ZAKREŚLANKA” w postaci listy osób wygrywających nagrody z puli nagród ogólnych wraz z określeniem nagrody będą sukcesywnie podawane na łamach „Nowości”
20. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) w celu przeprowadzenia Loterii. Administratorem ww. danych osobowych Uczestników jest Express Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13, 85-058 Bydgoszcz. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do przeprowadzenia loterii, do wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania Laureatów.

21. Wszelkich informacji na temat loterii promocyjnej udziela wyłącznie Biuro Konkursów „Nowości”. Dziennikarze oraz inne osoby zatrudnione w „EXPRESS MEDIA” sp. z o.o. mają prawo odmówić udzielania informacji na temat loterii i skierować zainteresowaną osobę do Biura Konkursów „Nowości”.

22. Tekst powyższego Regulaminu jest do wglądu w Biurze Konkursów „Nowości”
(ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń) oraz na stronie www.nowosci.com.pl

23. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


Regulamin loterii Nowości „Wymarzone wakacje"

Regulamin loterii Nowości „WYMARZONE WAKACJE"